Głównej zawartości

Na zdjęciu Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Kierownik – dr n. med.  Wojciech Gola
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, ESRA Diplomate
Konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Z-ca. Kierownika -  lek. Izabela Vuksić
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Kierownik Bloku Operacyjnego - Lek. Marek Zając
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Koordynator do spraw pielęgniarstwa:
mgr Teresa Milner - specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii

Starszy statystyk medyczny:
Joanna Kasińska-Sosnowska

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to wysoko wyspecjalizowana kadra oraz bardzo nowoczesne wyposażenie.

 

W zakresie działalności Oddziału znajduje się prowadzenie intensywnej terapii, polegającej na leczeniu pacjentów w stanie zagrożenia życia. Zajmujemy się chorymi z urazami wielonarządowymi, ciężkimi zatruciami, zakażeniami przebiegającymi z niewydolnością narządową i wstrząsem, pacjentami z niewydolnością oddechowa wymagającą respiratoroterapii jak również pacjentami w okresie pooperacyjnym wymagającymi odpowiedniego nadzoru oraz intensyfikacji leczenia. W skald Oddziału wchodzi 10 stanowisk intensywnej terapii z możliwością pełnego monitorowania funkcji życiowych, prowadzenia wentylacji mechanicznej zarówno inwazyjnej jak i nieinwazyjnej, W Oddziale prowadzi się także terapie pozaustrojowe takie jak: terapia nerkozastępcza (CVVHDF), terapeutyczna wymiana osocza (TPE), dializa albuminowa w systemie MARS. Ośrodek dysponuje również możliwością pozaustrojowej oksygenacji krwi w systemie VV ECMO. W strukturach Oddziału utworzony również został i funkcjonuje Zespół Wyjazdowy ECMO, co daje możliwość bezpiecznego transportu pacjenta z zespołem ciężkiej niewydolności oddechowej z ośrodka nie dysponującego terapią ECMO na obszarze województwa świętokrzyskiego i ościennych regionów. Specjaliści tworzący zespół ECMO przeszkoleni są w leczeniu pacjentów z najcięższymi patologiami płucnymi a także posiadają certyfikaty ELSO (Extracorporeal Life Support Organisation). Nowoczesny sprzęt, w który wyposażony jest Oddział, taki jak: ROTEM – rotacyjna tromboelastometria, agregometria, daje również możliwość kompleksowej oceny zaburzeń krzepnięcia u pacjentów w stanach krytycznych z współistniejącymi zaburzeniami w układzie krzepnięcia i krwotokami. W strukturach oddziału funkcjonuje również Zespół Wczesnego Reagowania (ZWR), mający na celu wczesną identyfikację oraz interwencję u pacjentów w Oddziałach szpitalnych z pogorszeniem stanu zdrowia.

 

Zakres działania Oddziału to także szeroko pojęta anestezjologia oraz opieka okołooperacyjna. Działalność anestezjologiczna polega na przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego, prowadzenie znieczulenia do zabiegów operacyjnych, opieka pooperacyjne, terapia bólu ostrego oraz pooperacyjnego a także przewlekłego. W obrębie Oddziału anestezjologii funkcjonuje łącznie 11 stanowisk do znieczulenia, średnio w ciągu roku wykonuje się około 7 tysięcy zabiegów operacyjnych.

 

Kadrę Oddziału stanowi 24 lekarzy, w tym 15 specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, jeden lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji oraz ośmiu lekarzy w trakcie specjalizacji oraz 35 pielęgniarek w tym 10 ze specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki oraz 15 ze stopniem magistra. Personel stale podnosi swoje kwalifikacje, poprzez udział w szkoleniach oraz licznych konferencjach, co skutkuje wysokim poziomem udzielanych świadczeń, a także wprowadzaniem najnowocześniejszych sposobów leczenia. Poza działalnością leczniczą Oddział prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną. Cyklicznie w Oddziale organizowane są kursy dla lekarzy anestezjologów z całej Polski z zakresu anestezjologii regionalnej oraz terapii bólu. Prowadzony jest również portal edukacyjny poświęcony tej tematyce: www.anestezjologiaregionalna.pl . Działalność naukowa to prowadzenie badań klinicznych oraz liczne publikacje prac naukowych w krajowych i zagranicznych periodykach a także czynny udział w wielu zjazdach i konferencjach krajowych jak i zagranicznych.

Dbamy również o to, aby chorzy i ich bliscy objęci naszą opieką jak najlepiej znosili trudne dla nich chwile.

 

Dla rodzin i bliskich hospitalizowanych pacjentów:

Przewodnik po oddziale intensywnej terapii i niezbędne informacje znajdują się w linku załączonym poniżej: https://intensywna.pl/dla-pacjentow/
 

 

PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA

 

Kwalifikacja anestezjologiczna odbywa się około 8-14 dni przed planowanym przyjęciem do szpitala na podstawie skierowania do szpitala z potwierdzonym terminem przyjęcia do oddziału.

 

Ustalenia terminu konsultacji anestezjologicznej należy dokonać w Rejestracji Poradni Przyszpitalnej w Szpitalu Specjalistycznym w Końskim (budynek Poradni I piętro) po ustaleniu terminu zabiegu operacyjnego lub telefonicznie pod numerami telefonów:


    • 41 39 02 242 lub,
    • 41 39 02 230

 

Profil działalności Poradni: wizyta w poradni anestezjologicznej przeznaczona jest dla pacjentów oczekujących na zabieg operacyjny w naszym szpitalu. W czasie wizyty, lekarz uzyskuje od pacjenta informacje dotyczące jego stanu zdrowia. Planowany jest wówczas rodzaj wykonania znieczulenia tak, by do minimum zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań podczas zabiegu operacyjnego, jak i po nim, a także wstępnie zaplanować pooperacyjne leczenie przeciwbólowe. Lekarz anestezjolog zapoznaje się z dostarczoną dokumentacją medyczną, co pozwala ocenić możliwie najlepiej stan zdrowia pacjenta. Pacjent po uzyskaniu wyczerpujących informacji wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

 

Na konsultację anestezjologiczną pacjent powinien zabrać:

 

● Kompletną dokumentację medyczną (dotyczącą chorób dodatkowych i pobytów w szpitalu)

 

● Listę przyjmowanych leków

 

● Aktualne wyniki badań (jeżeli takie pacjent posiada)

 

● Wyniki zleconych konsultacji specjalistycznych (jeśli miały miejsce)

 

● Informację o ewentualnych przeciwwskazaniach do planowanego zabiegu od lekarza prowadzącego w POZ/poradni specjalistycznej

 

● Wypełnioną ankietę anestezjologiczną wraz ze zgodą na znieczulenie (załącznik nr 1) dotyczącą stanu zdrowia oraz historii chorób. Ankietę można pobrać ze strony Szpitala (link poniżej) bądź odebrać w Sekretariacie Oddziału Anestezjologii i intensywnej Terapii przy ustalaniu terminu wizyty w Poradni.

 Dokumenty do pobrania:

 Załącznik nr 1. Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna oraz informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody na znieczulenie

 

VV ECMO - kwalifikacja do terapii:

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii realizuje terapię pozaustrojowej oksygenacji krwi VV ECMO dla pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową dla regionu świętokrzyskiego oraz ościennych województw. Ośrodek dysponuje przenośną aparaturą ECMO dostosowaną do transportu kołowego oraz lotniczego. Realizujemy transporty pacjentów z Ośrodka zgłaszającego.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Kryteria polskie (pełne kryteria wg „Zaleceń i wytycznych Zespołu ds. Terapii ECMO Żylno-Żylnym, powołanego przez konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w lutym 2016” dostępne w pliku do POBRANIA)

 

Kryterium podstawowe:


Spełnienie kryteriów berlińskiej definicji ARDS i co najmniej jednego z:

 

 • PaO2/FiO2 < 80 mmHg przez co najmniej 3 godziny pomimo Vt 6 ml/kg, przy PEEP ≥ 5cmH2O i stosowania rekrutacji pęcherzyków płucnych.

 • pH <7,25 przez co najmniej 3 godz

 

Kryterium pomocnicze:

 

 • pH < 7,2;  paCO2 > 80 mmHg

 • Podatność statyczna < 0,5 ml/kg/cmH2O

 • PIP > 40 cm H2O przy TV ≤6 ml/kg

 • Indeks utlenowania OI > 60 przez 30 min lub >35 przez 6 godz  [OI = (MAP x FIO2 x 100)/PaO2] MAP - średnie ciśnienie w drogach oddechowych

 • W RTG kl. piersiowej rozległe zacienienia w co najmniej 2 kwadrantach

 

lub alternatywnie

 

 

Kryteria ECMO-ELSO: https://www.elso.org/Resources/Guidelines.aspx

 

1. W przypadku hipoksji spowodowanej niewydolnością oddechową

 

A. przy ryzyku śmiertelności ≥ 50%, czyli
[PaO2/FiO2 < 150mmHg przy FiO2 > 90 %  i/lub  skala Murraya 2-3]

 

rozważyć użycie ECMO

 

B. przy ryzyku śmiertelności ≥ 80%

 

[PaO2/FiO2 < 100 mmHg przy FiO2 > 90 %  i/lub skala Murraya 3-4 pomimo optymalnej terapii przez co najmniej 6 godz.]

 

wskazane użycie ECMO

 

2. Retencja CO2 mimo wentylacji mechanicznej z Pplat > 30 cmH2O

3. Ciężki zespół przeciekowy ( Severe air leak syndromes)
4. Konieczność intubacji pacjenta czekającego na przeszczep płuc
5. Ciężka niewydolność serca lub płuc (np. zator płuc)

 

Przeciwskazania do terapii ECMO

 

 • NIEODWRACALNOŚĆ procesu chorobowego

 • Ciężka choroba układowa

 • Krwawienie wewnątrzczaszkowe

 • Inne p/wskazania do heparynizacji

 • Brak leczenia wg zasad Lung Protective Strategy

 • Brak zgody chorego

 • Wentylacja mechaniczna przy FiO2>0,9 i Pplat >30 ponad 7 dni

 • Znaczna immunosupresja (liczba neutrofili < 400/mm3)

 • Nieodwracalne schorzenia dodatkowe takie jak ciężkie uszkodzeniu OUN lub terminalna choroba nowotworowa

 • Brak wskazania konkretnego wieku ale rozważyć należy dramatycznie wzrastające ryzyko wraz z wiekiem

 

Proces zgłoszenia pacjenta do terapii VV ECMO:

 

 • Po spełnieniu kryteriów kwalifikacji oraz braku przeciwskazań należy skontaktować się z Ośrodkiem (Koordynator: dr n. med. Wojciech Gola, nr tel. (041) 39-02-223 bądź 504606247)

 • Następnie należy przesłać wypełniony formularz kwalifikacji pacjenta do leczenia metodą VV-ECMO (plik do pobrania poniżej) faksem na nr: (041) 39-02-350

 

FORMULARZ KWALIFIKACJI PACJENTA DO LECZENIA METODĄ VV-ECMO – POBIERZ!

 

Skala RESP pomagająca przewidzieć szanse na powodzenie terapii ECMO V-V: http://www.respscore.com/