Głównej zawartości

STRATEGIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH

  • Zapewnienie społeczności lokalnej dostępu do nowych technologii leczniczych i diagnostycznych,
  • Poprawa jakości usług poprzez doskonalenie istniejących systemów zarządzania, modernizację komórek organizacyjnych, wyposażenia medycznego i technicznego oraz intensywne szkolenia personelu,
  • Poprawa efektywności zarządzania zasobami zakładu oraz dostosowanie struktury organizacyjnej do zmian systemowych.
Na zdjęciu Szpital w Końskich
Na zdjęciu Szpital w Końskich

 

MISJA I POLITYKA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH

Wdrożenie systemów zarządzania jakością, akredytacji, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy nałożyło obowiązek opracowania Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o istniejącą już Misję ZOZ. 

Misja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich:

Pragniemy zapewnić wszystkim mieszkańcom w rejonie działania poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, a pacjentom świadczyć usługi medyczne najlepszej jakości na wysokim poziomie etycznym.

Filozofia misji ZOZ wyraża się w zakresie:

Obsługi rynku i otoczenia - dotyczy spełnienia oczekiwania stron zainteresowanych (pacjentów, społeczności lokalnej, instytucji państwowych, pracowników oraz dostawców) w zakresie zapewnienia dostępności do usług medycznych oraz organizacji i zarządzania, 

Kształtowania usługi - usługi świadczone są przez kompetentnych pracowników oraz dostosowywane do potrzeb pacjentów i kierunków rozwoju rynku usług medycznych,

Aspiracji dotyczących pozycji rynkowej - ZOZ w Końskich jako wiodący zakład opieki zdrowotnej w województwie oraz liczący się na rynku ogólnokrajowym.

Na zdjęciu tablica z motto Szpitala św. Łukasza
Na zdjęciu tablica z motto Szpitala św. Łukasza

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH

 Nasza Misja: Pragniemy zapewnić wszystkim mieszkańcom w rejonie działania poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, a pacjentom świadczyć usługi medyczne najlepszej jakości na wysokim poziomie etycznym

 Najlepszą wizytówką Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich jest zadowolony pacjent. Pragniemy by nasze logo było symbolem wysokiej jakości, bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Naszymi celami są:

-       zaspakajanie potrzeb naszych pacjentów zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną,

-       stworzenie pracownikom bezpiecznych warunków do pracy i samorealizacji,

-       dbałość o bezpieczeństwo informacji poprzez ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą poufności, nieuprawnioną modyfikacją oraz zapewnienie bezpieczeństwa związanego z wytwarzaniem, przetwarzaniem, ochroną i udostępnianiem informacji,

-       ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko lokalne oraz spełnianie obowiązujących wymagań prawnych związanych z działalnością Szpitala i wynikających z ochrony środowiska.

 

Cele te realizujemy poprzez:

-     przyjęcie podejścia procesowego oraz opartego na ryzyku podczas doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania,

-     określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych istotnych dla strategicznego kierunku działania zakładu,

-     stałe rozpoznawanie oczekiwań pacjentów i pracowników oraz uwzględnianie ich uwag w doskonaleniu wdrożonego systemu zarządzania,

-     zatrudnianie do realizacji zadań w organizacji najlepszych specjalistów, którzy ciągle doskonalą swoją wiedzę i umiejętności,  

-     zapewnienie pacjentom dostępu do nowych technologii oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju
i doskonalenia nowych technologii w zakresie świadczonych usług medycznych a także wdrażanie metod pracy zgodnych z najnowszymi standardami współczesnej medycyny,

-     prowadzenie profilaktyki i edukacji zdrowotnej pacjentów,

-     stworzenie i utrzymanie sprawnego systemu opieki medycznej opartego na współpracy, odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu,

-     świadome działania na rzecz zmniejszania uciążliwości dla środowiska związanych z działalnością szpitala,

-     podnoszenie świadomości pracowników z zakresu ochrony środowiska,

-     racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii ograniczających emisje zanieczyszczeń do środowiska naturalnego,

-     zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, poprawianie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłe doskonalenie w tym zakresie,

-     podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,

-     ciągłe doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem, obejmującego swoim zakresem bezpieczeństwo pacjentów, pracowników, dostawców i dzierżawców oraz wszystkich osób przebywających na terenie ZOZ-u,

-     postępowanie z informacją posiadaną przez pracowników, przechowywaną i przetwarzaną niezależnie od jej postaci, w tym na urządzeniach informatycznych i komputerowych, a także przesłaną za pomocą sieci teleinformatycznych lokalnych i publicznych, w sposób zabezpieczający jej dostępność, poufność, integralność oraz rozliczalność,

-     zapewnienie właściwej obsługi i zabezpieczenia danych przed utratą i przed dostępem osób nieuprawnionych,

-     ciągle szkolenie pracowników i doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania.

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania, poprawy jakości, ochrony przetwarzanych informacji i danych, zapobiegania zanieczyszczeniom, spełnienia wymagań prawnych i innych dotyczących zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania niniejszej Polityki.

 

Końskie, dn. 18.12.2022r                                                                                         Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

                                                                                                                                                                        mgr Anna Gil