Głównej zawartości

Na zdjęciu Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Kierownik – dr n. med.  Wojciech Gola
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Z-ca. Kierownika -  lek. Izabela Vuksić
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

 

Starsi asystenci:

Lek. Anna Dominik
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Paulina Wołowiec-Góra
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Karolina Kabała-Adami
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Paulina Kołat-Brodecka
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Karolina Wadelik
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Robert Trześniewski
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Piotr Kowal
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Monika Kęsik
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Barbara Blacha
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Asystenci:
Lek. Janusz Pobocha

Lekarze w trakcie specjalizacji:

Lek. Adam Cugowski
Lek. Dawid Wałęga
Lek Marek Zając
Lek. Marcin Janiszewski
Lek. Marcjanna Sadowska
Lek. Joanna Maślana
Lek. Piotr Graczyk
Koordynator do spraw pielęgniarstwa:
mgr Teresa Milner
Starszy statystyk medyczny:
Joanna Kasińska-Sosnowska

 

VV ECMO - kwalifikacja do terapii:

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii realizuje terapię pozaustrojowej oksygenacji krwi VV ECMO dla pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową dla regionu świętokrzyskiego oraz ościennych województw. Ośrodek dysponuje przenośną aparaturą ECMO dostosowaną do transportu kołowego oraz lotniczego. Realizujemy transporty pacjentów z Ośrodka zgłaszającego.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Kryteria polskie (pełne kryteria wg „Zaleceń i wytycznych Zespołu ds. Terapii ECMO Żylno-Żylnym, powołanego przez konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w lutym 2016” dostępne w pliku do POBRANIA)

 

Kryterium podstawowe:


Spełnienie kryteriów berlińskiej definicji ARDS i co najmniej jednego z:

 

 • PaO2/FiO2 < 80 mmHg przez co najmniej 3 godziny pomimo Vt 6 ml/kg, przy PEEP ≥ 5cmH2O i stosowania rekrutacji pęcherzyków płucnych.

 • pH <7,25 przez co najmniej 3 godz

 

Kryterium pomocnicze:

 

 • pH < 7,2;  paCO2 > 80 mmHg

 • Podatność statyczna < 0,5 ml/kg/cmH2O

 • PIP > 40 cm H2O przy TV ≤6 ml/kg

 • Indeks utlenowania OI > 60 przez 30 min lub >35 przez 6 godz  [OI = (MAP x FIO2 x 100)/PaO2] MAP - średnie ciśnienie w drogach oddechowych

 • W RTG kl. piersiowej rozległe zacienienia w co najmniej 2 kwadrantach

 

lub alternatywnie

 

 

Kryteria ECMO-ELSO: https://www.elso.org/Resources/Guidelines.aspx

 

1. W przypadku hipoksji spowodowanej niewydolnością oddechową

 

A. przy ryzyku śmiertelności ≥ 50%, czyli
[PaO2/FiO2 < 150mmHg przy FiO2 > 90 %  i/lub  skala Murraya 2-3]

 

rozważyć użycie ECMO

 

B. przy ryzyku śmiertelności ≥ 80%

 

[PaO2/FiO2 < 100 mmHg przy FiO2 > 90 %  i/lub skala Murraya 3-4 pomimo optymalnej terapii przez co najmniej 6 godz.]

 

wskazane użycie ECMO

 

2. Retencja CO2 mimo wentylacji mechanicznej z Pplat > 30 cmH2O

3. Ciężki zespół przeciekowy ( Severe air leak syndromes)
4. Konieczność intubacji pacjenta czekającego na przeszczep płuc
5. Ciężka niewydolność serca lub płuc (np. zator płuc)

 

Przeciwskazania do terapii ECMO

 

 • NIEODWRACALNOŚĆ procesu chorobowego

 • Ciężka choroba układowa

 • Krwawienie wewnątrzczaszkowe

 • Inne p/wskazania do heparynizacji

 • Brak leczenia wg zasad Lung Protective Strategy

 • Brak zgody chorego

 • Wentylacja mechaniczna przy FiO2>0,9 i Pplat >30 ponad 7 dni

 • Znaczna immunosupresja (liczba neutrofili < 400/mm3)

 • Nieodwracalne schorzenia dodatkowe takie jak ciężkie uszkodzeniu OUN lub terminalna choroba nowotworowa

 • Brak wskazania konkretnego wieku ale rozważyć należy dramatycznie wzrastające ryzyko wraz z wiekiem

 

Proces zgłoszenia pacjenta do terapii VV ECMO:

 

 • Po spełnieniu kryteriów kwalifikacji oraz braku przeciwskazań należy skontaktować się z Ośrodkiem (Koordynator: dr n. med. Wojciech Gola, nr tel. (041) 39-02-223 bądź 504606247)

 • Następnie należy przesłać wypełniony formularz kwalifikacji pacjenta do leczenia metodą VV-ECMO (plik do pobrania poniżej) faksem na nr: (041) 39-02-350

 

FORMULARZ KWALIFIKACJI PACJENTA DO LECZENIA METODĄ VV-ECMO – POBIERZ!

 

Skala RESP pomagająca przewidzieć szanse na powodzenie terapii ECMO V-V: http://www.respscore.com/

 


    Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to wysoko wyspecjalizowana kadra oraz bardzo nowoczesne wyposażenie.
    W zakresie działalności Oddziału znajduje się prowadzenie intensywnej terapii, polegającej na leczeniu pacjentów w stanie zagrożenia życia. Zajmujemy się chorymi z urazami wielonarządowymi, ciężkimi zatruciami, zakażeniami przebiegającymi z niewydolnością narządową i wstrząsem, pacjentami z niewydolnością oddechowa wymagającą respiratoroterapii jak również pacjentami w okresie pooperacyjnym wymagającymi odpowiedniego nadzoru oraz intensyfikacji leczenia. W skald Oddziału wchodzi 10 stanowisk intensywnej terapii z możliwością pełnego monitorowania funkcji życiowych, prowadzenia wentylacji mechanicznej zarówno inwazyjnej jak i nieinwazyjnej, W Oddziale prowadzi się także terapie pozaustrojowe takie jak: terapia nerkozastępcza (CVVHDF), terapeutyczna wymiana osocza (TPE), dializa albuminowa w systemie MARS. Ośrodek dysponuje również możliwością pozaustrojowej oksygenacji krwi w systemie ECMO. Nowoczesny sprzęt, w który wyposażony jest Oddział, taki jak: ROTEM – rotacyjna tromboelastometria, agregometria, daje również możliwość kompleksowej oceny zaburzeń krzepnięcia u pacjentów w stanach krytycznych z współistniejącymi zaburzeniami w układzie krzepnięcia i krwotokami. W strukturach oddziału funkcjonuje również Zespół Wczesnego Reagowania (ZWR), mający na celu wczesną identyfikację oraz interwencję u pacjentów w Oddziałach szpitalnych z pogorszeniem stanu zdrowia.
    Zakres działania Oddziału to także szeroko pojęta anestezjologia oraz opieka okołooperacyjna. Działalność anestezjologiczna polega na przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego, prowadzenie znieczulenia do zabiegów operacyjnych, opieka pooperacyjne, terapia bólu ostrego oraz pooperacyjnego a także przewlekłego. W obrębie Oddziału anestezjologii funkcjonuje łącznie 11 stanowisk do znieczulenia, średnio w ciągu roku wykonuje się około 7 tysięcy zabiegów operacyjnych.
    Kadrę Oddziału stanowi 20 lekarzy, w tym 11 specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, jeden lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji oraz siedmiu lekarzy w trakcie specjalizacji oraz 35 pielęgniarek w tym 10 ze specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki oraz 15 ze stopniem magistra. Personel stale podnosi swoje kwalifikacje, poprzez udział w szkoleniach oraz licznych konferencjach, co skutkuje wysokim poziomem udzielanych świadczeń, a także wprowadzaniem najnowocześniejszych sposobów leczenia. Poza działalnością leczniczą Oddział prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną. Cyklicznie w Oddziale organizowane są kursy dla lekarzy anestezjologów z całej Polski z zakresu anestezjologii regionalnej oraz terapii bólu. Prowadzony jest również portal edukacyjny poświęcony tej tematyce: Anestezjologia Regionalna . Działalność naukowa to prowadzenie badań klinicznych oraz liczne publikacje prac naukowych w krajowych i zagranicznych periodykach a także czynny udział w wielu zjazdach i konferencjach krajowych jak i zagranicznych.

     Dbamy również o to, aby chorzy i ich bliscy objęci naszą opieką jak najlepiej znosili trudne dla nich chwile.