Głównej zawartości

1. Każdy pacjent zgłaszający się do szpitala (na Izbę Przyjęć) powinien posiadać następujące dokumenty:

  • Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza z wyjątkiem przypadków nagłych
  • Dowód tożsamości(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
  • Karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu
  • Aktualne wyniki badań, jeżeli pacjent jest w ich posiadaniu
  • Potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych

Uwaga: od 1 stycznia 2013r. obowiązuje system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (EWUŚ). Wystarczy, że pacjent poda swój numer PESEL oraz potwierdzi swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a system elektronicznej weryfikacji uprości potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pacjent ma gwarantowane prawo potwierdzenia swoich uprawnień tak jak dotychczas, za pomocą np. legitymacji rencisty, emeryta, książeczki zdrowia. Jeżeli takich dokumentów pacjent nie posiada wówczas wypełnia oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani do szpitala w trybie pilnym. W takim przypadku dokumenty należy dostarczyć w trakcie  pobytu w szpitalu.

Ustalenie zakresu zgody pacjenta na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia i upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej przeprowadzane jest przez pracownika Działu Ratownictwa Medycznego(DRM)w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala. Odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej potwierdzonego własnoręcznym podpisem pacjenta, dokonuje pracownik DRM. 

2. Z rzeczy osobistych wskazane jest posiadanie:

  • piżamy
  • szlafroka
  • obuwia domowego
  • przyborów toaletowych(pasta i szczoteczka do zębów, mydło, ręcznik)

Odzież osobista pacjenta może być przechowywana w depozycie ubrań. Spisu rzeczy dokonuje pracownik szpitala w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które są potwierdzone podpisem pacjenta. Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent, drugi dołączony jest do ubrania. Rzeczy w depozycie ubrań powieszone są na wieszaku i zabezpieczone pokrowcem.

3. Pieniądze i przedmioty wartościowe -pacjent może złożyć w depozycie szpitala. Depozyt jest dokumentowany, a pacjent otrzymuje pokwitowanie określające między innymi spis i cechy  pozostawionych do przechowania rzeczy wartościowych. Depozyt jest wydawany pacjentowi  w czasie zależnym od jego woli, ale najpóźniej w dniu wypisu.
Uwaga: Szpital nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego.

4. Pacjent otrzymuje na Izbie Przyjęć broszurę informacyjną, zawierającą podstawowe prawa pacjenta oraz inne informacje związane z pobytem pacjenta w szpitalu.

5. Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach, stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem leczącym.