Głównej zawartości

1. Żywienie

Prawidłowe odżywienie jest bardzo ważnym elementem procesu zdrowienia, dlatego u każdego pacjenta przebywającego w oddziale lekarz zaleca odpowiednią dietę, stosowną do wieku i stanu zdrowia.

W związku z ogólnym złym samopoczucie psychofizycznym spowodowanym chorobą, odmiennymi nawykami związanymi z kulturą spożywania posiłków, niemożnością jedzenia "tego na co ma się ochotę", i wieloma innymi przyczynami pacjenci często korzystają z posiłków domowych.

Przynoszenie posiłków domowych nie jest zakazane.

Jednak ich wprowadzanie do diety szpitalnej może stać się przyczyną wielu nieprzyjemnych następstw. Dlatego w tej sprawie prosimy o skonsultowanie się z lekarzem, dietetyczką szpitala lub pielęgniarką dyżurną. Pacjenci przebywający w oddziałach szpitalnych otrzymują średnio 3 - 5 posiłków dziennie spośród 12 diet. Przez całą dobę maja możliwość korzystania z herbaty. Na każdym z oddziałów znajdują się lodówki dla chorych przeznaczone do przechowywania żywności.

Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Pacjentom, którzy z różnych względów wymagają pomocy w spożywaniu posiłków asystują pielęgniarki, dietetyczki. W karmieniu mogą brać udział bliscy chorego.

W pierwszym i ostatnim dniu hospitalizacji przysługuje:

 • pacjentowi nowoprzyjętemu w oddział: zupa na obiad i kolacja
 • pacjentowi przyjętemu w godzinach wieczornych przysługuje: posiłek w dniu następnym
 • pacjentowi w dniu wypisu przysługuje: śniadanie 

Wyjątek stanowią pacjenci ze schorzeniem cukrzycy, którym przez cały okres hospitalizacji przysługuje pełne wyżywienie.

2.Udzielanie informacji.

Szpital zapewnia pacjentowi dostęp do informacji zgodnie z obowiązującym prawem. 

1) Każdy pacjent jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
Prawa Pacjenta są wyeksponowane we wszystkich oddziałach, jak również na stronie internetowej szpitala.
Każdy pacjent przyjmowany do szpitala otrzymuje broszurę informacyjną, w której zawarte są informacje o prawach pacjenta oraz podstawowe zasady organizacyjne obowiązujące w szpitalu.

2) Pacjenci otrzymują zrozumiałe informacje o stanie zdrowia.
Pacjenci przebywający w szpitalu, w tym małoletni, który ukończył 16 lat lub jego przedstawiciel ustawowy, mają prawo uzyskać od lekarza w pełni zrozumiałe informacje o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania, albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

3) Pełna i zrozumiała informacja stanowi podstawę do wyrażania świadomej zgody lub odmowy pacjenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
W przypadku zabiegu operacyjnego lub zastosowania leczenia, albo metod diagnozowania  stwarzających podwyższone ryzyko dla  pacjenta – zgoda wyrażana i przyjmowana jest na piśmie. W sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia lekarz może podjąć niezbędne czynności bez zgody pacjenta, w oparciu o uprawnienia wynikające z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wskazać inną osobę, której może być udzielona informacja o stanie jego zdrowia.
Pacjent ma również  prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji o jego stanie zdrowia.
Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny, bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej.
Pacjent/ przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o zastosowanej pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
Informacje powinny być zrozumiałe dla pacjenta i innych odbiorców informacji.

4) Pacjent ma prawo do tajemnicy informacji z nim związanej.
Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji  o pacjencie. Prawa tego nie stosuje się w przypadku, jeśli:

 • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
 • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.  


5) Pacjent decyduje komu i w jakim zakresie możemy udzielać informacji o jego stanie zdrowia.   
Ustalenie zakresu zgody pacjenta na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia przeprowadzane jest przez pracownika Działu Ratownictwa Medycznego(DRM)w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala. Odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej potwierdzonego własnoręcznym podpisem pacjenta, dokonuje pracownik DRM.

Pacjent składa oświadczenia: 

 • oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie pacjenta o braku takiego upoważnienia
 • oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

W przypadku  nagłego przyjęcia pacjenta do szpitala personel medyczny może udzielić informacji o samym fakcie jego hospitalizacji i dostępnych możliwościach kontaktu.
Informacje na temat pacjenta udzielane są osobom uprawnionym jedynie drogą kontaktu bezpośredniego, po potwierdzeniu tożsamości osoby, której informacja jest udzielana. Niedopuszczalne jest udzielanie powyższych informacji drogą telefoniczną.
Lekarz może udzielać informacji drogą telefoniczną osobie wskazanej przez pacjenta na jego prośbę oraz w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

3.Opieka duszpasterska

Pacjenci mogą korzystać z opieki duszpasterskiej duchownego wyznania rzymskokatolickiego.

Kaplica szpitalna znajduje się na niskim parterze szpitala.
Msze św. w kaplicy szpitalnej odprawiane są:

 • w każdą niedzielę i święta - o godz. 7.00
 • w dni powszechne - o godz. 19.00.

Istnieje możliwość zamawiania intencji mszalnych, które będą odprawiane w kaplicy szpitalnej.

Szczegółowych informacji dotyczących posługi duszpasterskiej udziela personel medyczny każdego oddziału.

Numery telefonu kapelana szpitalnego:

 • tel. kom.  601 602 393   
 •           tel.   372 23 48
 •                    372 28 88
 •                    372 58 37
 •                    372 54 12                                                

W oddziałach szpitalnych dostępne są również numery telefonów Parafii różnych wyznań.
 

WYZNANIE

NUMER TELEFONU

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

(41) 344-17-16

 

Kościół Ewangelicko- Metodystyczny

(41) 342-54-94

 

Kościół Polsko-Katolicki

(41) 344-39-31

 

Kościół Prawosławny

(41) 366-43-83

 

Kościół Ewangelicko- Augsburski

(41) 343 43 00

 

Kościół Chrześcijan Babtystów

(41) 372-63-30

                                      511 736 099

 

4.Odwiedziny, komunikacja z otoczeniem 

Odwiedziny w Szpitalu odbywają się zgodnie z przyjętym regulaminem.
Odwiedziny pacjentów przebywających w szpitalu odbywają się:   

 • w dni powszednie od godziny 13.00 do 19.00.
 • w niedzielę i święta od godziny 11.00 do 19.00.
 • w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w każdym dniu tygodnia od godziny 13.00 do 17.00.

Z przyczyn epidemiologicznych zakazuje się wprowadzania dzieci do 14 roku życia do Oddziału Położniczego oraz Neonatologicznego ze Stanowiskami Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka. Odwiedziny mogą być czasowo ograniczone ze względów epidemiologicznych lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających na sali chorych. Odwiedzającym zaleca się pozostawienie wierzchniego okrycia  w szatni, usytuowanej na parterze(hol główny).