Głównej zawartości

 

§ 1

 1. Zarządzenie ustala wysokość oraz sposób regulowania opłat za korzystanie
  z usług medycznych i niemedycznych świadczonych przez Zespół Opieki Zdrowotnej
  w Końskich (nie dotyczy kontrahentów objętych umowami obustronnymi).

 2. Cennik za usługi medyczne obowiązuje dla pacjentów nieubezpieczonych oraz dla pacjentów ubezpieczonych, którzy:

 1. skierowani zostali na ambulatoryjne: badania diagnostyczne, rtg, porady i zabiegi
  z gabinetu lekarskiego nieposiadającego umowy z NFZ,

 2. skierowani zostali na ambulatoryjne: badania diagnostyczne, rtg, porady i zabiegi
  z ośrodków, które nie mają zawartej umowy na wykonywane badania przez ZOZ
  w Końskich.

 1. Hospitalizacja jest bezpłatna dla każdego pacjenta ubezpieczonego.

 § 2

 1. Zmiana wysokości cen będzie następować na podstawie przeprowadzonej analizy aktualnych kosztów leczenia w ZOZ Końskie, 1 raz w roku po zatwierdzeniu bilansu
  za rok poprzedni, z wyjątkiem wysokości cen za wydanie kserokopii dokumentacji leczenia regulowanych odrębnymi przepisami. Zmiana wysokości cen będzie dokonywana w przypadku wzrostu kosztów w danej komórce usługowej.

 2. Dane na temat zmiany kosztów udzielania świadczeń dostarczane są do DON przez DFK.

 

§ 3

 

  1. Należność za wykonane usługi regulowana będzie w Kasie DFK ZOZ na podstawie formularza rozliczeniowego (wzór stanowi załącznik nr 7) wystawionego i podpisanego przy użyciu imiennej pieczątki przez pracownika komórki udzielającej świadczenia, za wyjątkiem odpłatności za usługi ksero, które będą przyjmowane i ewidencjonowane w kasie fiskalnej funkcjonującej w punkcie ksero.

  2. Formularz rozliczeniowy jest drukiem ścisłego zarachowania (naniesiony kolejny numer druku) i składa się z trzech egzemplarzy, z których jeden otrzymuje pacjent celem przedstawienia w Kasie i uregulowania na jego podstawie należności (egzemplarz ten pozostaje w kasie), drugi egzemplarz pozostaje w komórce udzielającej świadczenia a trzeci w bloczku do rozliczenia.

  3. Na podstawie formularza rozliczeniowego osoba obsługująca kasę będzie wystawiać paragon fiskalny stanowiący dokument zapłaty za usługę (bądź fakturę VAT). Komórka udzielająca świadczenia ma obowiązek odnotować na egzemplarzu formularza rozliczeniowego pozostającym w komórce numer paragonu lub faktury przedstawionego przez pacjenta.

  4. Wszystkie komórki organizacyjne wystawiające formularze rozliczeniowe zobowiązane są do prowadzenia miesięcznych zestawień świadczeń udzielonych odpłatnie (wzór stanowi załącznik nr 8 – dla Sekcji Transportu oraz nr 5 dla pozostałych komórek) i składania ich do dnia 10 następnego miesiąca w Kasie DFK.

  5. W przypadku udzielania odpłatnych świadczeń, pacjent jest zobowiązany uiścić opłatę przed udzieleniem mu świadczenia. Wyjątek stanowi odpłatny przewóz osób środkiem transportu sanitarnego oraz udzielanie świadczeń pacjentom, z którymi kontakt jest utrudniony ze względu na stan zdrowia lub ograniczoną świadomość, wymagającym udzielenia pomocy w Dziale Ratownictwa Medycznego, za które opłata może zostać uiszczona po udzieleniu świadczenia. W przypadku braku zapłaty do dnia zakończenia udzielania świadczenia faktura za wykonaną usługę zostaje wystawiona przed upływem 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

  6. Odpłatna hospitalizacja może nastąpić tylko po wcześniejszym złożeniu przez pacjenta w sekretariacie Dyrekcji wypełnionego wniosku wraz z potwierdzeniem przez lekarza daty przyjęcia (wzór stanowi załącznik nr 6) i formularza rozliczeniowego.
   Po akceptacji wniosku przez Dyrekcję ZOZ, pacjent oraz Dyrektor podpisuje umowę cywilno-prawną (wzór stanowi załącznik nr 9) opracowaną przez Radcę Prawnego oraz reguluje należność w Kasie na podstawie formularza rozliczeniowego. Jeśli przyjęcie pacjenta następuje w trybie nagłym powyższych czynności należy dokonać niezwłocznie, kiedy pozwoli na to stan pacjenta lub do ich dokonania zobowiązani są prawni opiekunowie lub rodzina pacjenta. Na formularzu rozliczeniowym należy podać przypuszczalną w danym przypadku ilość punktów wynikającą ze wstępnej diagnozy. Jeśli w chwili zakończenia leczenia, założona w momencie przyjęcia pacjenta w oddział ilość punktów będzie różna od faktycznej należy dokonać korekty formularza rozliczeniowego i zgłosić ten fakt do Kasy.

  7. W przypadku, gdy dane świadczenie wycenione zostało w cenniku punktowo
   w formularzu rozliczeniowym należy wpisać liczbę punktów wg aktualnie obowiązujących katalogów świadczeń NFZ, natomiast w przypadku, gdy usługa wyceniona jest kwotowo należy wpisać kwotę do zapłaty wynikającą z cenników stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

  8. Świadczenia medyczne, których koszt ponosi pacjent należy rejestrować w systemie OPTIMED, lecz nie mogą być one sprawozdawane do rozliczenia z NFZ.

  9. Dział Organizacji i Nadzoru będzie wydawał za pokwitowaniem i prowadził ewidencję wydanych bloczków formularzy rozliczeniowych, jako druków ścisłego zarachowania oraz będzie nadzorował poprawność sprawozdawania świadczeń odpłatnych na podstawie formularzy rozliczeniowych. Nowy bloczek formularzy rozliczeniowych będzie wydawany po rozliczeniu się z poprzedniego tj. oddaniu do DON wykorzystanego bloczku z trzecim egzemplarzem formularza.

  10. Ponoszenie odpłatności za udzielanie świadczeń medycznych nie skutkuje przyjęciem pacjenta poza kolejnością. W związku z powyższym pacjent przed uiszczeniem opłaty powinien zarejestrować się w danej poradni lub innej komórce udzielającej świadczeń medycznych.

  11. W przypadku braku w cenniku usługi wykonywanej w ZOZ w Końskich Kierownik komórki organizacyjnej świadczącej daną usługę występuje do Dyrekcji ZOZ z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowej pozycji do cennika, wraz z oszacowaniem ceny i uzasadnieniem jej wysokości. Wniosek taki musi zostać zaakceptowany przez Kierownika Działu Finansowo-Księgowego.

 § 4

 Wpływy z opłat za udzielanie świadczeń stanowią w całości dochód Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.

 § 5

 Załączniki nr 1-9 stanowią integralną część zarządzenia.

 § 6

 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2022 r.

 2. Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 63/21 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich z dnia 10.09.2021 r. w sprawie cennika za usługi medyczne i niemedyczne.