Głównej zawartości

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów.

 

Grupa osób

Zakres dodatkowych uprawnień

Inwalidzi wojenni

(dokument uprawniający:
Książka inwalidy wojennego-wojskowego" wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51)

 

- bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub „Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,

- korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania,

- prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

Osoby represjonowane

(dokument uprawniający:

"Legitymacja osoby represjonowanej"
wydana przez ZUS o symbolu Rw-52)

 

- bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub „Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,

- korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.

 

Kombatanci

(dokument uprawniający:

"Zaświadczenie o uprawnieniach"

wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)

 

- korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania,

- prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

Inwalidzi wojskowi

(dokument uprawniający:

"Książka inwalidy wojennego-wojskowego" wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51)

 

- bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych,

- prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,

- korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania,

- prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

(dokument uprawniający:

"Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary

działań wojennych"

wydana przez ZUS)

 

- bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub „Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,

- korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.

 

Uprawniony żołnierz lub pracownik tylko w

zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych

podczas wykonywania zadań poza granicami

państwa

(dokument uprawniający:

"Legitymacja osoby poszkodowanej poza

granicami państwa"

wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej

Służby Zdrowia)

 

- bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leki recepturowe,

- prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,

- korzystanie ze świadczeń w zakresie

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez

skierowania,

- prawo do korzystania poza kolejnością ze

świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach
i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej

opiece zdrowotnej,

- prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

niezakwalifikowanych jako świadczenia

gwarantowane oraz odpłatnych świadczenia opieki zdrowotnej.

 

 

 

Weteran poszkodowany w działaniach poza

granicami państwa

w zakresie leczenia urazów lub chorób

nabytych podczas wykonywania zadań poza

granicami państwa

(dokument uprawniający:

"Legitymacja weterana poszkodowanego"

wydana MON, ministra właściwego do spraw

wewnętrznych albo szefa Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

 

- bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leki recepturowe,

- prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,

- korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania,

- prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,

- prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych niż udzielanych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz prawo do  bezterminowego czasu trwania leczenia,

- prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczenia opieki zdrowotnej.

Osoby posiadające tytuł "Zasłużonego

Honorowego Dawcy Krwi"

(dokument uprawniający:

"Legitymacja Zasłużonego Honorowego

Dawcy Krwi"

wydana przez Zarząd Okręgowy PCK)

 

- bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych,

- bezpłatne zaopatrzenie w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem

szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów,

- prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Osoby posiadające tytuł "Zasłużonego Dawcy

Przeszczepu"

(dokument uprawniający:

"Legitymacja Zasłużonego Honorowego

Dawcy Przeszczepu"

wydana przez Ministra Zdrowia)

 

- bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych,

- bezpłatne zaopatrzenie w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem

szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów,

- prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Świadczeniobiorca będący żywym dawcą narządów

 

- prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu zdrowia przeprowadzonych przez zakład opieki zdrowotnej, który dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.

 

Małżonkowie inwalidów wojennych i osób

represjonowanych pozostający na ich

wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy

po poległych żołnierzach i zmarłych

inwalidach wojennych oraz osobach

represjonowanych uprawnieni do renty

rodzinnej

(dokument uprawniający:

"Decyzja wydana przez Dyrektora Oddziału

Wojewódzkiego NFZ")

 

- bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii

dostępności "Rp" lub „Rpz” oraz środki

spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objęte decyzją o refundacji

dopuszczone do obrotu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1203).