Głównej zawartości

Na ilustracji logo programu „Szpital bez bólu”

 

ZOZ w Końskich od 2009 r. realizuje program „Szpital bez bólu” zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Leczenia Bólu.

Obecnie szacuje się, iż zarówno ból pooperacyjny jak i przewlekły jest niewłaściwie leczony u ponad połowy pacjentów. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Najważniejszymi z nich wydają się być problemy organizacyjne, niewystarczająca wiedza o leczeniu bólu, a także złożoność postępowania przeciwbólowego. Powstanie zespołu leczenia bólu zapewnia pacjentom stałą opiekę ze strony anestezjologa, chirurga, pielęgniarki anestezjologicznej i zabiegowej, którzy monitorują ból i podają odpowiednie leki.

Ból pooperacyjny stanowi podstawową obawę przedoperacyjną u większości pacjentów. Jego skuteczne uśmierzanie prowadzi do uzyskania lepszego poziomu satysfakcji pacjenta.

Postępowanie przeciwbólowe pooperacyjne polega na:

  • edukacji pacjenta, celem poprawy jego świadomości co do zachowań pooperacyjnych,
  • stosowanie procedury regularnej oceny nasilenia bólu pooperacyjnego i zastosowanie postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu,
  • raportowaniu działań niepożądanych związanych z zastosowaniem leków,
  • uczestnictwo personelu w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu.

W dniu 9 kwietnia 2013 r. Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich poddał się recertyfikacji „Szpital bez bólu” i otrzymał na następne trzy lata certyfikat rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Aby realizować powyższe zadania niezbędne są odpowiednie kwalifikacje personelu pielęgniarskiego.

 W maju i czerwcu 2013 r. w ZOZ w Końskich z inicjatywy kierownika oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zorganizowano dwie edycje kursu specjalistycznego „Terapia bólu ostrego u dorosłych”. 

Kurs specjalistyczny to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.z 2011r. Nr 1747, poz. 1039 z póź. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Organizatorem kursu specjalistycznego jest ZOZ w Końskich na podstawie decyzji nr 61/2013 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz zaświadczenia ORPiP w Kielcach o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod nr 160/2013/IX/C.

Program opracowano na podstawie ramowego programu kursu specjalistycznego terapia bólu ostrego u dorosłych (nr 02/10). Treści nauczania zawierają specjalistyczną wiedzę na temat metod analgezji regionalnej oraz blokad nerwów i splotów nerwowych, wykorzystywanych w leczeniu bólu ostrego. W wyniku procesu kształcenia pielęgniarka, położna monitoruje przebieg uśmierzania bólu u chorych w okresie pooperacyjnym, u pacjentów z innymi zespołami bólowymi. Pielęgniarka/położna modyfikuje dawkę leczniczą leku przeciwbólowego u objętych opieką chorych. Pielęgniarka/położna zna specjalistyczne metody leczenia bólu oraz leki stosowane w tej terapii, prawidłowo oblicza dawki stosowanych leków. W sposób profesjonalny posługuje się aparaturą i sprzętem stosowanym do inwazyjnych metod leczenia bólu. Pielęgniarka/położna stosuje obowiązujące metody pielęgnowania pacjentów podczas terapii bólu metodami inwazyjnymi z zachowaniem zasad aseptyki i bezpieczeństwa pacjentów.

Wykładowcami kursu byli lekarze anestezjolodzy z naszego szpitala oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Opiekunami staży w oddziałach zabiegowych były pielęgniarki posiadające specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Po ukończeniu kursu specjalistycznego „Terapia bólu ostrego u dorosłych” (nr 02/10), każdy uczestnik kursu otrzymał zaświadczenie i jest zobowiązany do wykazania się wiedzą zdobytą podczas szkolenia jak i zdobytymi umiejętnościami.

Kolejna edycja kursu specjalistycznego„Terapia bólu ostrego u dorosłych” odbędzie się we wrześniu 2013 r.