Głównej zawartości

Wypisanie ze szpitala następuje;

  • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu
  • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia lub zdrowia innych osób

Decyzję o wypisaniu pacjenta ze szpitala podejmuje lekarz.

Przy wypisie ze Szpitala pacjent otrzymuje:

  • kartę informacyjną z leczenia szpitalnego
  • dokumenty stanowiące własność pacjenta tj. przyniesione przez pacjenta np. wyniki badań
  • recepty,
  • orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy
  • skierowanie do poradni specjalistycznej
  • informację dot. pielęgnacji ciężko chorego
  • ulotki informacyjne