Głównej zawartości

 

Kierownik - lek. Przemysław Bornicki

Koordynator ds. pielęgniarstwa - mg Barbara Narożniak

 W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym zatrudnieni są :

 • lekarze interniści
 • lekarze neurolodzy
 • lekarz psychiatra
 • pielęgniarki
 • fizjoterapeuci
 • logopeda
 • psycholog
 • technik terapii zajęciowej
 • opiekunki medyczne
 • sanitariusz
 • inspektor ds. opieki środowiskowej

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy utworzony w styczniu 2000 roku udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji. Zapewniamy tym pacjentom kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia a także prowadzimy edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Końskich przygotowany jest dla 43 pacjentów.

Celem ZOL jest udzielanie kompleksowej opieki medycznej chorym z upośledzeniem zdolności do samodzielnego poruszania się, gdy nie kwalifikują się do hospitalizacji a wymagają kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz dietetycznego i posiadają przeciwwskazania do samodzielnego pozostania w domu. Dotyczy to chorych, u których upośledzenie zdolności do samodzielnej zmiany pozycji lub ułożenia łączą się z podeszłym wiekiem, obniżeniem aktywności, pogorszeniem świadomości lub porażeniem czy niedowładem.

Na zdjęciu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Na zdjęciu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

Do podstawowego zakresu działania ZOL należy:

 • świadczenie specjalistycznej opieki lekarskiej,
 • udzielanie konsultacji z zakresu różnych specjalności medycznych
 • udzielanie stacjonarnych świadczeń pielęgniarskich i opiekuńczych,
 • świadczenie usług z zakresu rehabilitacji i terapii zajęciowej,
 • udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju środków pomocniczych umożliwiających osobom niepełnosprawnym samoopiekę,
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
 • organizowanie i udzielanie pomocy w sprawach socjalno - bytowych, prowadzenie dla chorych instruktaży z zakresu pielęgnacji.

Do zadań ZOL należy również:

 • rozwijanie i doskonalenie metod pielęgnacji i opieki poprzez profesjonalne szkolenie personelu medycznego oraz systematyczną wymianę doświadczeń z innymi ośrodkami,
 • prowadzenie działalności informacyjnej,
 • współpraca z organizacjami i zakładami prowadzącymi podobną działalność,
 • korzystanie z dostępnej techniki i środków pomocniczych dla usprawnienia oraz doskonalenia pielęgnacji,
 • współpraca z ekspertami w dziedzinie pielęgnacji i opiece długoterminowej.

 

Na zdjęciu Punkt Pielęgniarski
Na zdjęciu Punkt Pielęgniarski