Głównej zawartości

Regulamin dla osób przebywających na terenie  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 • Prawo przebywania na terenie szpitala mają osoby, które przybyły do szpitala celem odwiedzenia chorego członka rodziny, osoby bliskiej lub zaprzyjaźnionej.
 • Odwiedziny chorych w oddziałach odbywają się:
  • w dni powszednie w godzinach 13.00 - 19.00,
  • w niedzielę i święta od 11.00 - 19.00,
  • w Oddziale Położniczym w każdym dniu tygodnia w godzinach od 13.00 - 17.00.
 • Odwiedziny nie mogą utrudniać procesu leczenia przyjętego dla danego pacjenta.
 • Odwiedzający zobowiązani są do zostawienia w szatni ubrań wierzchnich
 • Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator lub lekarz prowadzący.
 • Na terenie szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 • Odwiedzający nie może:
 • dostarczać pacjentowi i spożywać na terenie szpitala napojów alkoholowych,
 • być w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
 • przynosić i wprowadzać zwierząt. W takim przypadku odwiedzający nie zostanie wpuszczony na teren szpitala.
 • Zabawki przynoszone dzieciom powinny być bezpieczne, dostosowane do wieku dziecka i łatwe do utrzymania w czystości.
 • Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej może ograniczyć lub zakazać na określony czas odwiedzania chorych przebywających w szpitalu w przypadku, gdy:
  • obecność innych osób, niż pracownicy i hospitalizowani, mogłaby ze względów epidemiologicznych zagrażać przebywającym w szpitalu pacjentom. Zakaz ten może dotyczyć wybranych oddziałów lub całego szpitala.
 • Za szkody spowodowane przez pacjentów lub osoby odwiedzające na terenie szpitala, materialnie odpowiada osoba winna ich spowodowania. 

Pacjent przebywający w oddziale nie powinien:

 • Naruszać procedury leczenia, jeżeli wyraził na nią zgodę.
 • Przyjmować i stosować leków poza zleconymi (przepisanymi przez lekarza prowadzącego).
 • Stosować zabiegów innych niż zlecone przez lekarza prowadzącego.
 • Zmieniać przydzielonej sali lub łóżka bez zgody lekarza lub pielęgniarki/położnej.
 • Palić tytoniu na terenie szpitala.
 • Uprawiać gier hazardowych.
 • Manipulować przy windach szpitalnych, aparaturze medycznej, urządzeniach grzewczych, urządzeniach gazowych i elektrycznych oraz wentylacyjnych.
 • Opuszczać szpitala lub oddziału bez zgody lekarza lub pielęgniarki/położnej danego oddziału.
 • Posiadać i spożywać alkoholu.

Pacjent powinien wskazać osobę (podać jej nazwisko, adres, numer telefonu), z którą personel szpitala będzie mógł utrzymywać kontakt w następujących przypadkach:

  • udzielania informacji o stanie zdrowia,
  •  w razie pogorszenia się zdrowia lub zgonu pacjenta,
  • odbioru odzieży i innych przedmiotów należących do pacjenta .

Prawa pacjenta ujęte są w obowiązującej w Polsce Karcie Praw Pacjenta. 

OBOWIĄZKI PACJENTA PRZEBYWAJĄCEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA
Obowiązkiem pacjenta jest:

 • Zapoznać się i stosować do Regulaminu Chorych dostępnego w każdym oddziale.
 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego.
 • Nie niszczyć przedmiotów stanowiących wyposażenie szpitalne.
 • Zachować czystość w pomieszczeniach szpitalnych.
 • Na terenie szpitala przestrzegać zakazu:

-

spożywania napojów alkoholowych,

-

palenia tytoniu,

-

używania środków odurzających,

-

samodzielnego opuszczania oddziału (na każde opuszczenie oddziału pacjent musi uzyskać zgodę lekarza lub pielęgniarki/położnej).

Dzieci bez opieki dorosłych nie powinny korzystać z wind.