Głównej zawartości

 

Szanowni Państwo

Często pojawiają się pytania  z Państwa strony w sprawie  udostępniania dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów leczonych w naszym Szpitalu i Przychodni Specjalistycznej. W związku z tym, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich wyjaśnia:

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje:

Ustawa  z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Art. 26. 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

  2. Po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba , że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b.

 2a. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. –Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości , czy osoba występująca o udostepnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osoba bliską.

 2b. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 2, sąd , o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964r.-Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej , może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia.

  3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

  1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

  2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

  Upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

  3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

  4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

  5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

  6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

  7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

  8) Osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

  Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;

  Spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;

 Członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art.14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

 Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30.04.2010r. o instytutach badawczych oraz z 2017r. i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.

  Osoby, o których mowa w w/w punkcie są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta”.

  Osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

  4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. 

  Art. 27. 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczenia zdrowotnego, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

  2) przez sporządzanie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

  3) przez wydawanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

  4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

  5) na informatycznym nośniku danych

  2. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

  3. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniana przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

  4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający informacje dotyczące, udostępnianej dokumentacji medycznej:

  1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna

  2) sposób udostępniania dokumentacji medycznej;

  3) zakres udostępnianej dokumentacji medycznej;

  4) imię(imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;

  5) imię(imiona) i nazwisko oraz podpis, która udostępniła dokumentację medyczną;

  Art. 28.

  Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

 

  1. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1)) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)).

   2a. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

 2. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

  Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje za pośrednictwem Działu Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji(DSAD) -niski parter poniżej poziomu Przychodni Specjalistycznej.  

 Udostępnienie pierwszej kopii dokumentacji medycznej  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu odbywa się bezpłatnie w żądanym zakresie, zgodnie z ustawą wprowadzającą unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO. Przy kolejnym wniosku bezpłatnie zostanie udostępniona Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu ta część dokumentacji medycznej, której wcześniej nie otrzymali.

 Za każde ponowne udostępnienie tych samych dokumentów ZOZ w Końskich pobiera opłatę zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 Końskie, dnia 24.05.2019r.

 

 Aby ułatwić Państwu dopełnienie formalności przygotowaliśmy dostępny poniżej wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi/osobie upoważnionej przez pacjenta/przedstawicielowi ustawowemu.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji pacjentowi

cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej