Głównej zawartości

STRATEGIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH

  • Zapewnienie społeczności lokalnej dostępu do nowych technologii leczniczych i diagnostycznych,
  • Poprawa jakości usług poprzez doskonalenie istniejących systemów zarządzania, modernizację komórek organizacyjnych, wyposażenia medycznego i technicznego oraz intensywne szkolenia personelu,
  • Poprawa efektywności zarządzania zasobami zakładu oraz dostosowanie struktury organizacyjnej do zmian systemowych.
Na zdjęciu Szpital w Końskich
Na zdjęciu Szpital w Końskich

 

MISJA I POLITYKA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH

Wdrożenie systemów zarządzania jakością, akredytacji, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy nałożyło obowiązek opracowania Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o istniejącą już Misję ZOZ. 

Misja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich:

Pragniemy zapewnić wszystkim mieszkańcom w rejonie działania poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, a pacjentom świadczyć usługi medyczne najlepszej jakości na wysokim poziomie etycznym.

Filozofia misji ZOZ wyraża się w zakresie:

Obsługi rynku i otoczenia - dotyczy spełnienia oczekiwania stron zainteresowanych (pacjentów, społeczności lokalnej, instytucji państwowych, pracowników oraz dostawców) w zakresie zapewnienia dostępności do usług medycznych oraz organizacji i zarządzania, 

Kształtowania usługi - usługi świadczone są przez kompetentnych pracowników oraz dostosowywane do potrzeb pacjentów i kierunków rozwoju rynku usług medycznych,

Aspiracji dotyczących pozycji rynkowej - ZOZ w Końskich jako wiodący zakład opieki zdrowotnej w województwie oraz liczący się na rynku ogólnokrajowym.

Na zdjęciu tablica z motto Szpitala św. Łukasza
Na zdjęciu tablica z motto Szpitala św. Łukasza

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH

 Nasza Misja: Pragniemy zapewnić wszystkim mieszkańcom w rejonie działania poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, a pacjentom świadczyć usługi medyczne najlepszej jakości na wysokim poziomie etycznym

 Najlepszą wizytówką Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich jest zadowolony pacjent. Pragniemy by nasze logo było symbolem wysokiej jakości, bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju.

 Naszymi celami są:

 -      zapewnienie naszym pacjentom usług najwyższej jakości oraz zaspakajanie ich potrzeb zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną,

 -      stworzenie pracownikom bezpiecznych warunków do pracy i samorealizacji,

 -      dbałość o bezpieczeństwo informacji poprzez ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą poufności, nieuprawnioną modyfikacją oraz zapewnienie bezpieczeństwa związanego z wytwarzaniem, przetwarzaniem, ochroną i udostępnianiem informacji,

 -      ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko lokalne oraz spełnianie obowiązujących wymagań prawnych związanych z działalnością Szpitala i wynikających z ochrony środowiska.

 

Cele te realizujemy poprzez:

-      stałe rozpoznawanie oczekiwań pacjentów i pracowników oraz uwzględnianie ich uwag w doskonaleniu wdrożonych systemów zarządzania,

 -      zatrudnianie do realizacji zadań w organizacji najlepszych specjalistów, którzy ciągle doskonalą swoją wiedzę i umiejętności,  

 -      zapewnienie pacjentom dostępu do nowych technologii oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju i doskonalenia nowych technologii w zakresie świadczonych usług medycznych a także wdrażanie metod pracy zgodnych z najnowszymi standardami współczesnej medycyny,

 -      prowadzenie profilaktyki i edukacji zdrowotnej pacjentów,

 -      stworzenie i utrzymanie sprawnego systemu opieki medycznej opartego na współpracy, odpowiedzialności 
i wzajemnym zaufaniu,

 -      świadome działania na rzecz zmniejszania uciążliwości dla środowiska związanych z działalnością szpitala,

 -      podnoszenie świadomości pracowników z zakresu ochrony środowiska,

 -      racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii ograniczających emisje zanieczyszczeń do środowiska naturalnego,

 -      zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, poprawianie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłe doskonalenie w tym zakresie,

 -      podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,

 -      ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem, obejmującego swoim zakresem bezpieczeństwo pacjentów, pracowników, dostawców i dzierżawców oraz wszystkich osób przebywających na terenie ZOZ-u,

 -      postępowanie z informacją posiadaną przez pracowników, przechowywaną i przetwarzaną niezależnie od jej postaci, w tym na urządzeniach informatycznych i komputerowych, a także przesłaną za pomocą sieci teleinformatycznych lokalnych i publicznych, w sposób zabezpieczający jej dostępność, poufność, integralność oraz rozliczalność,

 -      zapewnienie właściwej obsługi i zabezpieczenia danych przed utratą i przed dostępem osób nieuprawnionych,

 -      ciągle szkolenie pracowników i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, poprawy jakości, zapobiegania zanieczyszczeniom, spełnienia wymagań prawnych i innych dotyczących zidentyfikowanych aspektów środowiskowych i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania niniejszej Polityki.

 

 Końskie, dn. 17.02.2017r